791 00 77 44
tady@tady-granit.pl
ul.Niepodległości
58-150 Strzegom

Kalkulator

Kalkulator wydajności

Do obli­cze­nia przy­bli­żo­nej ilo­ści potrzeb­nego mate­riału, zależ­nie od rodzaju i wiel­ko­ści kostki, można posłu­żyć się poniż­szym kalkulatorem.

Kalkulator kostekWprowadź powierzchnię (m2):